Home » Automationsprofil SERIE 2 » Raster 40 Nut 8

Raster 40 Nut 8

所有型材都进行过阳极氧化处理,并在一系列定制的模块尺寸中互相协调,可以互相组合。在系列内允许一致的模块尺寸彼此任意进行自动化型材的组合。没有一个行业中不用到ALU TP自动化型材!

 

所使用的铝合金AlMgSi0.5˚F25具有耐候性,而且耐多种化学品。

 

 •   I8 4040
  item code I8 4040
  Ix = 14,14 cm4
  Iy = 14,14 cm4
  Wx = 7,07 cm3
  Wy = 7,07 cm3
  G = 2,47 kg/m
  A = 9,14 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040 PAL
  item code I8 4040 PAL
  Ix = 14,14 cm4
  Iy = 14,14 cm4
  Wx = 7,07 cm3
  Wy = 7,07 cm3
  G = 2,47 kg/m
  A = 9,14 cm2
  VPE / PU = 72 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 4040E
  item code I8 4040E
  Ix = 8,12 cm4
  Iy = 8,12 cm4
  Wx = 4,06 cm3
  Wy = 4,06 cm3
  G = 1,48 kg/m
  A = 5,47 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 4040L
  item code I8 4040L
  Ix = 9,18 cm4
  Iy = 9,18 cm4
  Wx = 4,59 cm3
  Wy = 4,59 cm3
  G = 1,75 kg/m
  A = 6,48 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040L SL03
  item code I8 4040L SL03
  Ix = 9,18 cm4
  Iy = 9,18 cm4
  Wx = 4,59 cm3
  Wy = 4,59 cm3
  G = 1,75 kg/m
  A = 6,48 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 4040L3N
  item code I8 4040L3N
  Ix = 9,80 cm4
  Iy = 9,19 cm4
  Wx = 4,78 cm3
  Wy = 4,60 cm3
  G = 1,80 kg/m
  A = 6,65 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040L2NE
  item code I8 4040L2NE
  Ix = 9,81 cm4
  Iy = 9,81 cm4
  Wx = 4,79 cm3
  Wy = 4,79 cm3
  G = 1,84 kg/m
  A = 6,83 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040L2NP
  item code I8 4040L2NP
  Ix = 9,20 cm4
  Iy = 10,45 cm4
  Wx = 4,60 cm3
  Wy = 5,22 cm3
  G = 1,84 kg/m
  A = 6,83 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040L1N
  item code I8 4040L1N
  Ix = 9,82 cm4
  Iy = 10,46 cm4
  Wx = 4,80 cm3
  Wy = 5,23 cm3
  G = 1,89 kg/m
  A = 7,0 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4040E2NP
  item code I8 4040E2NP
  Ix = 8,15 cm4
  Iy = 8,77 cm4
  Wx = 4,07 cm3
  Wy = 4,38 cm3
  G = 1,344 kg/m
  A = 4,98 cm2
  VPE / PU = 16 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4080
  item code I8 4080
  Ix = 101,41 cm4
  Iy = 27,21 cm4
  Wx = 25,35 cm3
  Wy = 13,61 cm3
  G = 4,52 kg/m
  A = 16,74 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4080 PAL
  item code I8 4080 PAL
  Ix = 101,41 cm4
  Iy = 27,21 cm4
  Wx = 25,35 cm3
  Wy = 13,61 cm3
  G = 4,52 kg/m
  A = 16,74 cm2
  VPE / PU = 36 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 4080L
  item code I8 4080L
  Ix = 70,07 cm4
  Iy = 16,93 cm4
  Wx = 17,52 cm3
  Wy = 8,47 cm3
  G = 3,05 kg/m
  A = 11,31 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4080L SL03
  item code I8 4080L SL03
  Ix = 70,07 cm4
  Iy = 16,93 cm4
  Wx = 17,52 cm3
  Wy = 8,47 cm3
  G = 3,05 kg/m
  A = 11,31 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 4080L4N
  item code I8 4080L4N
  Ix = 71,49 cm4
  Iy = 18,16 cm4
  Wx = 17,87 cm3
  Wy = 8,83 cm3
  G = 3,15 kg/m
  A = 11,66 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 408080L
  item code I8 408080L
  Ix = 96,07 cm4
  Iy = 96,07 cm4
  Wx = 20,69 cm3
  Wy = 20,69 cm3
  G = 4,80 kg/m
  A = 17,78 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 4080E
  item code I8 4080E
  Ix = 60,20 cm4
  Iy = 15,93 cm4
  Wx = 15,05 cm3
  Wy = 7,96 cm3
  G = 2,48 kg/m
  A = 9,18 cm2
  VPE / PU = 8 Skt. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4080E 3NE
  item code I8 4080E 3NE
  Ix = 15,97 cm4
  Iy = 56,50 cm4
  Wx = 7,82 cm3
  Wy = 13,82 cm3
  G = 2,28 kg/m
  A = 8,46 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 4080E 2NP
  item code I8 4080E 2NP
  Ix = 15,69 cm4
  Iy = 56,96 cm4
  Wx = 7,84 cm3
  Wy = 14,24 cm3
  G = 2,23 kg/m
  A = 8,26 cm2
  VPE / PU = 8 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 8080 PAL
  item code I8 8080 PAL
  Ix = 188,05 cm4
  Iy = 188,05 cm4
  Wx = 47,01 cm3
  Wy = 47,01 acm3
  G = 7,17 kg/m
  A = 26,57 cm2
  VPE / PU = 24 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 8080
  item code I8 8080
  Ix = 188,05 cm4
  Iy = 188,05 cm4
  Wx = 47,01 cm3
  Wy = 47,01 cm3
  G = 7,17 kg/m
  A = 26,57 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 8080E
  item code I8 8080E
  Ix = 103,31 cm4
  Iy = 103,31 cm4
  Wx = 25,82 cm3
  Wy = 25,82 cm3
  G = 4,08 kg/m
  A = 15,11 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 8080L
  item code I8 8080L
  Ix = 134,90 cm4
  Iy = 134,90 cm4
  Wx = 33,72 cm3
  Wy = 33,72 cm3
  G = 5,33 kg/m
  A = 19,75 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000
 •   I8 8080L 6N
  item code I8 8080L 6N
  Ix = 136,31 cm4
  Iy = 140,12 cm4
  Wx = 34,07 cm3
  Wy = 34,44 cm3
  G = 5,42 kg/m
  A = 20,1 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 8080L 4NE
  item code I8 8080L 4NE
  Ix = 141,55 cm4
  Iy = 141,55 cm4
  Wx = 34,80 cm3
  Wy = 34,80 cm3
  G = 5,52 kg/m
  A = 20,45 cm2
  VPE / PU = 10 Stk
  L = 3000 mm
 •   I8 80 AP
  item code I8 80 AP
  G = 0,55 kg/m
  A = 20,26 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 4150 mm
 •   I8 40120L
  item code I8 40120L
  Ix = 221,43 cm4
  Iy = 24,69 cm4
  Wx = 36,91 cm3
  Wy = 12,34 cm3
  G = 4,36 kg/m
  A = 16,14 cm2
  VPE / PU = 5 Skt. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 40120
  item code I8 40120
  Ix = 322,57 cm4
  Iy = 40,28 cm4
  Wx = 53,76 cm3
  Wy = 20,14 cm3
  G = 6,57 kg/m
  A = 24,33 cm2
  VPE / PU = 5 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 40160L
  item code I8 40160L
  Ix = 501,91 cm4
  Iy = 32,44 cm4
  Wx = 62,74 cm3
  Wy = 16,22 cm3
  G = 5,66 kg/m
  A = 20,97 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 40160L6N
  item code I8 40160L6N
  Ix = 515,93 cm4
  Iy = 34,89 cm4
  Wx = 64,
  Wy = 16,93 cm3
  G = 5,85 kg/m
  A = 21,67 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 40160
  item code I8 40160
  Ix = 738,38 cm4
  Iy = 53,34 cm4
  Wx = 92,30 cm3
  Wy = 26,67 cm3
  G = 8,62 kg/m
  A = 31,93 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. /pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 40200
  item code I8 40200
  Ix = 1409,02 cm4
  Iy = 66,39 cm4
  Wx = 140,90 cm3
  Wy = 33,19 cm3
  G = 10,66 kg/m
  A = 31,93 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 80120
  item code I8 80120
  Ix = 574,22 cm4
  Iy = 274,63 cm4
  Wx = 92,99 cm3
  Wy = 68,66 cm3
  G = 10,76 kg/m
  A = 39,86 cm2
  VPE / PU = 2 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 40160L6N
  item code I8 40160L6N
  Ix = 34,89 cm4
  Iy = 515,93 cm4
  Wx = 16,93 cm3
  Wy = 64,49 cm3
  G = 5,85 kg/m
  A = 21,67 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 80120L
  item code I8 80120L
  Ix = 422,46 cm4
  Iy = 202,75 cm4
  Wx = 68,44 cm3
  Wy = 50,69 cm3
  G = 8,12 kg/m
  A = 30,08 cm2
  VPE / PU = 2 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 80160L
  item code I8 80160L
  Ix = 902,06 cm4
  Iy = 265,74 cm4
  Wx = 112,76 cm3
  Wy = 66,44 cm3
  G = 10,06 kg/m
  A = 37,24 cm2
  VPE / PU = 2 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 80160
  item code I8 80160
  Ix = 362,26 cm4
  Iy = 1226,29 cm4
  Wx = 90,56 cm3
  Wy = 153,28 cm3
  G = 13,46 kg/m
  A = 49,85 cm2
  VPE / PU = 2 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 160160
  item code I8 160160
  Ix = 2347,66 cm4
  Iy = 2347,66 cm4
  Wx = 293,45 cm3
  Wy = 293,45 m3
  G = 19,91 kg/m
  A = 73,74 cm2
  VPE / PU = 1 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 1640E
  item code I8 1640E
  Ix = 0,69 cm4
  Iy = 3,71 cm4
  Wx = 0,84 cm3
  Wy = 1,86 cm3
  G = 0,66 kg/m
  A = 2,45 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 1640
  item code I8 1640
  Ix = 1,09 cm4
  Iy = 6,95 cm4
  Wx = 1,27 cm3
  Wy = 3,47 cm3
  G = 1,16 kg/m
  A = 4,28 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 4032L
  item code I8 4032L
  Ix = 5,00 cm4
  Iy = 7,03 cm4
  Wx = 3,10 cm3
  Wy = 3,52 cm3
  G = 1,32 kg/m
  A = 4,90 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 6000 mm
 •   I8 8032L
  item code I8 8032L
  Ix = 9,44 cm4
  Iy = 53,14 cm4
  Wx = 5,90 cm3
  Wy = 13,29 cm3
  G = 2,33 kg/m
  A = 8,63 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 1680E
  item code I8 1680E
  Ix = 1,57 cm4
  Iy = 31,32 cm4
  Wx = 1,89 cm3
  Wy = 7,83 cm3
  G = 1,34 kg/m
  A = 4,98 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 1680
  item code I8 1680
  Ix = 2,20 cm4
  Iy = 49,34 cm4
  Wx = 2,62 cm3
  Wy = 12,34 cm3
  G = 2,16 kg/m
  A = 8,01 cm2
  VPE / PU = 10 Stk. / pcs.
  L = 3000 mm
 •   I8 16160
  item code I8 16160
  Ix = 3,76 cm4
  Iy = 304,40 cm4
  Wx = 4,19 cm3
  Wy = 38,05 cm3
  G = 3,70 kg/m
  A = 13,69 cm2
  VPE / PU = 5 Stk. / pcs.
  L = 3060 mm
 •   I8 28160
  item code I8 28160
  Ix = 726,06 cm4
  Iy = 20,74 cm4
  Wx = 90,75 cm3
  Wy = 14,49 cm3
  G = 8,36 kg/lfm
  A = 30,98 cm2
  VPE / PU = 5 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 28200
  item code I8 28200
  Ix = 1381,36 cm4
  Iy = 25,71 cm4
  Wx = 138,13 cm3
  Wy = 18,03 cm3
  G = 10,33 kg/m
  A = 38,27 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 20152
  item code I8 20152
  Ix = 7,55 cm4
  Iy = 350,57 cm4
  Wx = 7,34 cm3
  Wy = 46,18 cm3
  G = 4,93 kg/m
  A = 18,27 cm2
  VPE / Pu = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 2055
  item code I8 2055
  Ix = 2,02 cm4
  Iy = 10,79 cm4
  Wx = 1,93 cm3
  Wy = 3,90 cm3
  G = 1,48 kg/m
  A = 5,48 cm2
  VPE / PU = 4 Stk. / pcs.
  L = 6060 mm
 •   I8 4040E45°
  item code I8 4040E45°
  Ix = 5,95 cm4
  Iy = 5,95 cm4
EN AW – AlMgSi = Material designation according to DIN EN 573
Rm = 245 N/mm² (Minimum tensile strength Rm)
Rp 0,2 = 195 N/mm² (Proof stress in direction of pressure)
A5 = 10 % (Ductile yield)
A10 = 8 % (Ductile yield)
E = approx. 70.000 N/mm² (Modulus of elasticity)
HB = approx. 75 Brinell hardness
α = 23,4 x 10-6 1/K (Longitudinal expansion coefficient)
Toleranzen = DIN EN 12020-2
Eloxal = E6C0
Schichtdicke = 10 - 15 μm
Ix = Moment of inertia
Iy = Moment of inertia
Wx = Section modulus
Wy = Section modulus
G = Mass (kg/m)
A = Profile surface
VPE = Packaging Unit
L = Length

质量

ALU TP 有限公
Read more »

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E:  office [@] alu-tp [.] com

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E:  office [@] alu-tp [.] com

How to find