Home » Automationsprofil SERIE 2 » Raster 40 Nut 8

Raster 40 Nut 8

所有型材都进行过阳极氧化处理,并在一系列定制的模块尺寸中互相协调,可以互相组合。在系列内允许一致的模块尺寸彼此任意进行自动化型材的组合。没有一个行业中不用到ALU TP自动化型材!

 

所使用的铝合金AlMgSi0.5˚F25具有耐候性,而且耐多种化学品。

 

 •   I8 4040
  item codeI8 4040
  Ix=14,14 cm4
  Iy=14,14 cm4
  Wx=7,07 cm3
  Wy=7,07 cm3
  G=2,47 kg/m
  A=9,14 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040 PAL
  item codeI8 4040 PAL
  Ix=14,14 cm4
  Iy=14,14 cm4
  Wx=7,07 cm3
  Wy=7,07 cm3
  G=2,47 kg/m
  A=9,14 cm2
  VPE / PU=72 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040E
  item codeI8 4040E
  Ix=8,12 cm4
  Iy=8,12 cm4
  Wx=4,06 cm3
  Wy=4,06 cm3
  G=1,48 kg/m
  A=5,47 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040L
  item codeI8 4040L
  Ix=9,18 cm4
  Iy=9,18 cm4
  Wx=4,59 cm3
  Wy=4,59 cm3
  G=1,75 kg/m
  A=6,48 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040L SL03
  item codeI8 4040L SL03
  Ix=9,18 cm4
  Iy=9,18 cm4
  Wx=4,59 cm3
  Wy=4,59 cm3
  G=1,75 kg/m
  A=6,48 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 4040L SE
  item codeI8 4040L SE
  Ix=9,18 cm4
  Iy=9,18 cm4
  Wx=4,59 cm³
  Wy=4,59 cm³
  G=1,75 kg / m
  A=6,48 cm²
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040L3N
  item codeI8 4040L3N
  Ix=9,80 cm4
  Iy=9,19 cm4
  Wx=4,78 cm3
  Wy=4,60 cm3
  G=1,80 kg/m
  A=6,65 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040L2NE
  item codeI8 4040L2NE
  Ix=9,81 cm4
  Iy=9,81 cm4
  Wx=4,79 cm3
  Wy=4,79 cm3
  G=1,84 kg/m
  A=6,83 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040L2NP
  item codeI8 4040L2NP
  Ix=9,20 cm4
  Iy=10,45 cm4
  Wx=4,60 cm3
  Wy=5,22 cm3
  G=1,84 kg/m
  A=6,83 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040L1N
  item codeI8 4040L1N
  Ix=9,82 cm4
  Iy=10,46 cm4
  Wx=4,80 cm3
  Wy=5,23 cm3
  G=1,89 kg/m
  A=7,0 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4040E2NP
  item codeI8 4040E2NP
  Ix=8,15 cm4
  Iy=8,77 cm4
  Wx=4,07 cm3
  Wy=4,38 cm3
  G=1,344 kg/m
  A=4,98 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080
  item codeI8 4080
  Ix=101,41 cm4
  Iy=27,21 cm4
  Wx=25,35 cm3
  Wy=13,61 cm3
  G=4,52 kg/m
  A=16,74 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080 PAL
  item codeI8 4080 PAL
  Ix=101,41 cm4
  Iy=27,21 cm4
  Wx=25,35 cm3
  Wy=13,61 cm3
  G=4,52 kg/m
  A=16,74 cm2
  VPE / PU=36 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4080L
  item codeI8 4080L
  Ix=70,07 cm4
  Iy=16,93 cm4
  Wx=17,52 cm3
  Wy=8,47 cm3
  G=3,05 kg/m
  A=11,31 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080L SL03
  item codeI8 4080L SL03
  Ix=70,07 cm4
  Iy=16,93 cm4
  Wx=17,52 cm3
  Wy=8,47 cm3
  G=3,05 kg/m
  A=11,31 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 4080L4N
  item codeI8 4080L4N
  Ix=71,49 cm4
  Iy=18,16 cm4
  Wx=17,87 cm3
  Wy=8,83 cm3
  G=3,15 kg/m
  A=11,66 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080L5N
  item codeI8 4080L5N
  Ix=72,46 cm4
  Iy=16,94 cm4
  Wx=17,87 cm3
  Wy=8,47 cm3
  G=3,10 kg / m
  A=11,47 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4080L3NE
  item codeI8 4080L3NE
  Ix=73,74 cm4
  Iy=17,86 cm4
  Wx=18,19 cm3
  Wy=8,71 cm3
  G=3,16 kg / m
  A=11,72 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 408080L
  item codeI8 408080L
  Ix=96,07 cm4
  Iy=96,07 cm4
  Wx=20,69 cm3
  Wy=20,69 cm3
  G=4,80 kg/m
  A=17,78 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4080E
  item codeI8 4080E
  Ix=60,20 cm4
  Iy=15,93 cm4
  Wx=15,05 cm3
  Wy=7,96 cm3
  G=2,48 kg/m
  A=9,18 cm2
  VPE / PU=8 Skt. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080E 3NE
  item codeI8 4080E 3NE
  Ix=15,97 cm4
  Iy=56,50 cm4
  Wx=7,82 cm3
  Wy=13,82 cm3
  G=2,28 kg/m
  A=8,46 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 4080E 2NP
  item codeI8 4080E 2NP
  Ix=15,69 cm4
  Iy=56,96 cm4
  Wx=7,84 cm3
  Wy=14,24 cm3
  G=2,23 kg/m
  A=8,26 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 8080 PAL
  item codeI8 8080 PAL
  Ix=188,05 cm4
  Iy=188,05 cm4
  Wx=47,01 cm3
  Wy=47,01 acm3
  G=7,17 kg/m
  A=26,57 cm2
  VPE / PU=24 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 8080L SE
  item codeI8 8080L SE
  Ix=134,90 cm4
  Iy=134,90 cm4
  Wx=33,72 cm³
  Wy=33,72 cm³
  G=5,33 kg / m
  A=19,75 cm²
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 8080
  item codeI8 8080
  Ix=188,05 cm4
  Iy=188,05 cm4
  Wx=47,01 cm3
  Wy=47,01 cm3
  G=7,17 kg/m
  A=26,57 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 8080E
  item codeI8 8080E
  Ix=103,31 cm4
  Iy=103,31 cm4
  Wx=25,82 cm3
  Wy=25,82 cm3
  G=4,08 kg/m
  A=15,11 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 8080L
  item codeI8 8080L
  Ix=134,90 cm4
  Iy=134,90 cm4
  Wx=33,72 cm3
  Wy=33,72 cm3
  G=5,33 kg/m
  A=19,75 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000
 •   I8 8080L 6N
  item codeI8 8080L 6N
  Ix=136,31 cm4
  Iy=140,12 cm4
  Wx=34,07 cm3
  Wy=34,44 cm3
  G=5,42 kg/m
  A=20,1 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 8080L 4NE
  item codeI8 8080L 4NE
  Ix=141,55 cm4
  Iy=141,55 cm4
  Wx=34,80 cm3
  Wy=34,80 cm3
  G=5,52 kg/m
  A=20,45 cm2
  VPE / PU=10 Stk
  L=3000 mm
 •   I8 8080L45
  item codeI8 8080L45
  Ix=109,10 cm4
  Iy=109,10 cm4
  Wx=24,16 cm3
  Wy=24,16 cm3
  G=5,08 kg / m
  A=18,86 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 8080L4NE45
  item codeI8 8080L4NE45
  Ix=114,20 cm4
  Iy=114,20 cm4
  Wx=25,66 cm3
  Wy=25,66 cm3
  G=5,19 kg / m
  A=19,21 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 80 AP
  item codeI8 80 AP
  G=0,55 kg/m
  A=20,26 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=4150 mm
 •   I8 40120L
  item codeI8 40120L
  Ix=221,43 cm4
  Iy=24,69 cm4
  Wx=36,91 cm3
  Wy=12,34 cm3
  G=4,36 kg/m
  A=16,14 cm2
  VPE / PU=5 Skt. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 40120L5N
  item codeI8 40120L5N
  Ix=225,97 cm4
  Iy=25,95 cm4
  Wx=37,66 cm3
  Wy=12,62 cm3
  G=4,45 kg/m
  A=16,48 cm2
  VPE / PU=5 Skt. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40120
  item codeI8 40120
  Ix=322,57 cm4
  Iy=40,28 cm4
  Wx=53,76 cm3
  Wy=20,14 cm3
  G=6,57 kg/m
  A=24,33 cm2
  VPE / PU=5 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 40160L
  item codeI8 40160L
  Ix=501,91 cm4
  Iy=32,44 cm4
  Wx=62,74 cm3
  Wy=16,22 cm3
  G=5,66 kg/m
  A=20,97 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 40160L6N
  item codeI8 40160L6N
  Ix=515,93 cm4
  Iy=34,89 cm4
  Wx=64,
  Wy=16,93 cm3
  G=5,85 kg/m
  A=21,67 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40160
  item codeI8 40160
  Ix=738,38 cm4
  Iy=53,34 cm4
  Wx=92,30 cm3
  Wy=26,67 cm3
  G=8,62 kg/m
  A=31,93 cm2
  VPE / PU=4 Stk. /pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40200
  item codeI8 40200
  Ix=1409,02 cm4
  Iy=66,39 cm4
  Wx=140,90 cm3
  Wy=33,19 cm3
  G=10,66 kg/m
  A=31,93 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 80120
  item codeI8 80120
  Ix=574,22 cm4
  Iy=274,63 cm4
  Wx=92,99 cm3
  Wy=68,66 cm3
  G=10,76 kg/m
  A=39,86 cm2
  VPE / PU=2 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 120120
  item codeI8 120120
  Ix=796,87 cm4
  Iy=796,87 cm4
  Wx=132,81 cm³
  Wy=132,81 cm³
  G=12,34 kg / m
  A=45,73 cm²
  VPE / PU=1 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40160L6N
  item codeI8 40160L6N
  Ix=34,89 cm4
  Iy=515,93 cm4
  Wx=16,93 cm3
  Wy=64,49 cm3
  G=5,85 kg/m
  A=21,67 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 80120L
  item codeI8 80120L
  Ix=422,46 cm4
  Iy=202,75 cm4
  Wx=68,44 cm3
  Wy=50,69 cm3
  G=8,12 kg/m
  A=30,08 cm2
  VPE / PU=2 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 80160L
  item codeI8 80160L
  Ix=902,06 cm4
  Iy=265,74 cm4
  Wx=112,76 cm3
  Wy=66,44 cm3
  G=10,06 kg/m
  A=37,24 cm2
  VPE / PU=2 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 80160
  item codeI8 80160
  Ix=362,26 cm4
  Iy=1226,29 cm4
  Wx=90,56 cm3
  Wy=153,28 cm3
  G=13,46 kg/m
  A=49,85 cm2
  VPE / PU=2 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 160160
  item codeI8 160160
  Ix=2347,66 cm4
  Iy=2347,66 cm4
  Wx=293,45 cm3
  Wy=293,45 m3
  G=19,91 kg/m
  A=73,74 cm2
  VPE / PU=1 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 1640E
  item codeI8 1640E
  Ix=0,69 cm4
  Iy=3,71 cm4
  Wx=0,84 cm3
  Wy=1,86 cm3
  G=0,66 kg/m
  A=2,45 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 1640
  item codeI8 1640
  Ix=1,09 cm4
  Iy=6,95 cm4
  Wx=1,27 cm3
  Wy=3,47 cm3
  G=1,16 kg/m
  A=4,28 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 4032L
  item codeI8 4032L
  Ix=5,00 cm4
  Iy=7,03 cm4
  Wx=3,10 cm3
  Wy=3,52 cm3
  G=1,32 kg/m
  A=4,90 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 8032L
  item codeI8 8032L
  Ix=9,44 cm4
  Iy=53,14 cm4
  Wx=5,90 cm3
  Wy=13,29 cm3
  G=2,33 kg/m
  A=8,63 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 1680E
  item codeI8 1680E
  Ix=1,57 cm4
  Iy=31,32 cm4
  Wx=1,89 cm3
  Wy=7,83 cm3
  G=1,34 kg/m
  A=4,98 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 1680
  item codeI8 1680
  Ix=2,20 cm4
  Iy=49,34 cm4
  Wx=2,62 cm3
  Wy=12,34 cm3
  G=2,16 kg/m
  A=8,01 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 16160
  item codeI8 16160
  Ix=3,76 cm4
  Iy=304,40 cm4
  Wx=4,19 cm3
  Wy=38,05 cm3
  G=3,70 kg/m
  A=13,69 cm2
  VPE / PU=5 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 20152
  item codeI8 20152
  Ix=7,56 m4
  Iy=350,58 m4
  Wx=7,35 cm³
  Wy=46,19 cm³
  G=4,93 kg / m
  A=18,27 cm²
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 2055
  item codeI8 2055
  Ix=2,02 cm4
  Iy=10,79 cm4
  Wx=1,93 cm³
  Wy=3,91 cm³
  G=1,48 kg/ m
  A=5,49 cm²
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 3218
  item codeI8 3218
  Ix=1,87 cm4
  Iy=1,10 cm4
  Wx=1,15 cm3
  Wy=1,22 cm3
  G=0,67 kg/m
  A=2,48 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040E45°
  item codeI8 4040E45°
  Ix=5,95 cm4
  Iy=5,95 cm4
  Wx=2,60 cm3
  Wy=2,60 cm3
  G=1,23 kg/m
  A=4,54 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040L45°
  item codeI8 4040L45°
  Ix=6,63 cm4
  Iy=6,63 cm4
  Wx=2,94 cm3
  Wy=2,94 cm3
  G=1,50 kg/m
  A=7,34 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 404045°
  item codeI8 404045°
  Ix=9,51 cm4
  Iy=9,51 cm4
  Wx=4,12 cm3
  Wy=4,12 cm3
  G=1,98 kg / m
  A=7,34 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=96060 mm
 •   I8 40RR30
  item codeI8 40RR30
  Ix=6,56 cm4
  Iy=8,99 cm4
  Wx=2,91 cm3
  Wy=3,83 cm3
  G=1,68 kg/m
  A=6,22 cm2
  VPE / PU=6 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40RR45
  item codeI8 40RR45
  Ix=22,42 cm4
  IY=16,68 cm4
  Wx=7,08 cm3
  Wy=6,38 cm3
  G=2,77 kg/m
  A=10,25 cm2
  VPE / PU=6 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40RR60
  item codeI8 40RR60
  Ix=35,44 cm4
  Iy=22,89 cm4
  Wx=9,33 cm3
  Wy=7,59 cm3
  G=2,86 kg / m
  A=10,60 cm2
  VPE / PU=6 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40LR90
  item codeI8 40LR90
  Ix=6,63 cm4
  Iy=6,63 cm4
  Wx=3,01 cm3
  Wy=3,01 cm3
  G=1,52 kg/m
  A=5,64 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 40RR90
  item codeI8 40RR90
  Ix=75,394 cm4
  Iy=75,94 cm4
  Wx=18,78 cm3
  Wy=18,78 cm3
  G=3,94 kg/m
  A=14,60 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I6 3030EKP
  item codeI6 3030EKP
  Ix=
  Iy=
  Wx=
  Wy=
  G=
  A=
  VPE / PU=
  L=
 •   I6 3030KP
  item codeI6 3030KP
 •   I6 KP30
  item codeI6 KP30
 •   I6 3030KP180
  item codeI6 3030KP180
EN AW – AlMgSi=Material designation according to DIN EN 573
Rm=245 N/mm² (Minimum tensile strength Rm)
Rp 0,2=195 N/mm² (Proof stress in direction of pressure)
A5=10 % (Ductile yield)
A10=8 % (Ductile yield)
E=approx. 70.000 N/mm² (Modulus of elasticity)
HB=approx. 75 Brinell hardness
α=23,4 x 10-6 1/K (Longitudinal expansion coefficient)
Toleranzen=DIN EN 12020-2
Eloxal=E6C0
Schichtdicke=10 - 15 μm
Ix=Moment of inertia
Iy=Moment of inertia
Wx=Section modulus
Wy=Section modulus
G=Mass (kg/m)
A=Profile surface
VPE=Packaging Unit
L=Length

质量

ALU TP 有限公
Read more »

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E:  office@alu-tp.com

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E: 

How to find