Home » Automationsprofil SERIE 2 » Sonderprofile Serie 2

Sonderprofile Serie 2

所有型材都进行过阳极氧化处理,并在一系列定制的模块尺寸中互相协调,可以互相组合。在系列内允许一致的模块尺寸彼此任意进行自动化型材的组合。没有一个行业中不用到ALU TP自动化型材!

 

所使用的铝合金AlMgSi0.5˚F25具有耐候性,而且耐多种化学品。

 

 •   I6 3030EKP
  item codeI6 3030EKP
  Ix=2,75 cm4
  Iy=3,22 cm4
  Wx=1,78 cm3
  Wy=2,15 cm3
  G=0,93 kg / m
  A=3,45 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I6 3030KP
  item codeI6 3030KP
  Ix=3,17 cm4
  Iy=3,51 cm4
  Wx=2,02 cm3
  Wy=2,31 cm3
  G=1,09 kg/m
  A=4,04 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I6 3030KP 180
  item codeI6 3030KP 180
  Ix=3,49 cm4
  Iy=3,81 cma4
  Wx=2,33 cm3
  Wy=2,49 cm3
  G=1,21 kg/m
  A=4,49 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I6 KP30
  item codeI6 KP30
  Ix=0,026 cm4
  Iy=0,09 cm4
  Wx=0,05 cm3
  Wy=0,09 cm3
  G=0,14 kg/m
  A=0,51 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040EKP
  item codeI8 4040EKP
  Ix=8,87 cm4
  Iy=10,68 cm4
  Wx=4,32 cm3
  Wy=5,30 cm3
  G=1,74 kg/m
  A=6,45 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK4040
  item codeI KK4040
  G=0,58 kg/m
  A=21,6 m2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I KK4040 SL06
  item codeI KK4040 SL06
  G=0,58 kg/m
  A=2,16 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK4080
  item codeI KK4080
  G=0,91 kg/m
  A=33,82 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I KK4080 SL06
  item codeI KK4080 SL06
  G=0,91 kg/m
  A=3,38 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK8080
  item codeI KK8080
  G=1,53 kg/m
  A=56,7 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I KK8080 SL06
  item codeI KK8080 SL06
  G=1,53 kg/m
  A=5,67 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK40D
  item codeI KK40D
  G=0,31 kg/m
  A=11,35 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I KK40D SL06
  item codeI KK40D SL06
  G=0,21 kg/m
  A=1,13 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK80D
  item codeI KK80D
  G=0,55 kg/m
  A=20,4 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I5 Griffleiste
  item codeI5 Griffleiste
  G=0,77 kg/m
  A=28,4 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3000 mm
 •   I8 RP01 (eloxiert)
  item codeI8 RP01 (eloxiert)
  lx=10,28 cm4
  ly=5,75 cm4
  Wx=5,14 cm3
  Wy=2,28 cm3
  G=1,34 kg/m
  A=49,7 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 Abdeckprofil AL
  item codeI8 Abdeckprofil AL
  G=0,033 kg/m
  A=0,12 cm2
  VPE / PU=25 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 3218
  item codeI8 3218
  Ix=1,87 cm4
  Iy=1,10 cm4
  Wx=1,15 cm3
  Wy=1,22 cm3
  G=0,67 kg/m
  A=2,49 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6000 mm
 •   I8 Rahmenprofil 4020
  item codeI8 Rahmenprofil 4020
  Ix=4,98 cm4
  Iy=1,16 cm4
  Wx=2,34 cm3
  Wy=1,05 cm3
  G=0,87 kg/m
  A=3,24 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 LRP D14
  item codeI8 LRP D14
  Ix=48,01 cm4
  Iy=48,58 cm4
  Wx=15,40 cm3
  Wy=14,50 cm3
  G=4,16 kg/m
  A=15,40 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 Einfassprofil-AL
  item codeI8 Einfassprofil-AL
  Ix=0,36 cm4
  Iy=0,41 cm4
  Wx=0,24 cm3
  Wy=0,45 cm3
  G=0,25 kg/m
  A=0,91 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Wellenklemmprofil 14
  item codeI8 Wellenklemmprofil 14
  Ix=0,41 cm4
  Iy=0,35 cm4
  Wx=0,36 cm3
  Wy=0,40 cm3
  G=0,34 kg/m
  A=1,26 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I D50
  item codeI D50
  Ix=8,11 cm4
  Iy=8,12 cm4
  Wx=3,24 cm3
  Wy=3,25 cm3
  G=0,76 kg/m
  A=2,81 cm2
  VPE / PU=9 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040KP
  item codeI8 4040KP
  Ix=10,14 cm4
  Iy=11,52 cm4
  Wx=4,86 cm3
  Wy=5,71 cm3
  G=2,01 kg/m
  A=7,46 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040KP-180
  item codeI8 4040KP-180
  Ix=11,19 cm4
  Iy=13,01 cm4
  Wx=5,60 cm3
  Wy=6,28 cm3
  G=2,23 kg/m
  A=8,27 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 KP40
  item codeI8 KP40
  Ix=0,12 cm4
  Iy=0,27 cm4
  Wx=0,16 cm3
  Wy=0,21 cm3
  G=0,28 kg/m
  A=1,02 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 Rahmenprofil 4020
  item codeI8 Rahmenprofil 4020
  Ix=4,98 cm4
  Iy=1,17 cm4
  Wx=2,34 cm3
  Wy=1,05 cm3
  G=0,88 kg / m
  A=3,24 kg / m
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 SF1040
  item codeI8 SF1040
  Ix=0,22 cm4
  Iy=3,56 cm4
  Wx=0,44 cm3
  Wy=1,79 cm3
  G=0,74 kg / m
  A=2,72 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 LRP D10
  item codeI8 LRP D10
  Ix=12,54 cm4
  Iy=18,80 cm4
  Wx=6,41 cm3
  Wy=6,52 cm3
  G=2,48 kg / m
  A=9,21 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 LRP D14
  item codeI8 LRP D14
  Ix=47,90 cm3
  Iy=47,90 cm4
  Wx=10,74 cm3
  Wy=15,33 cm3
  G=4,18 kg / m
  A=15,48 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4040LBP
  item codeI8 4040LBP
  Ix=7,95 cm4
  Iy=10,61 cm4
  Wx=3,41 cm3
  Wy=5,31 cm3
  G=1,42 kg / m
  A=5,27 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   W 40x25x2
  item codeW 40x25x2
  Ix=0,64 cm4
  Iy=2,10 cm4
  Wx=0,33 cm3
  Wy=0,78 cm3
  G=0,34 kg 7 m
  A=1,25 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   W 40x20x4
  item codeW 40x20x4
  Ix=0,59 cm4
  Iy=3,52 cm4
  Wx=0,38 cm3
  Wy=1,40cm3
  G=0,59 kg / m
  A=2,21 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=2060 mm
 •   W 40x40x4
  item codeW 40x40x4
  Ix=4,51 cm4
  Iy=4,51 cm4
  Wx=1,58 cm3
  Wy=1,58 cm3
  G=0,81 kg 7 m
  A=3,01 cm2
  VPE / PU=20Stk. / pcs.
  L=2060 mm
 •   W 80x80x8
  item codeW 80x80x8
  Ix=72,27 cm4
  Iy=72,27 cm4
  Wx=12,66 cm3
  Wy=12,66 cm3
  G=3,25 kg / m
  A=12,05 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2060 mm
 •   P 40x4
  item codeP 40x4
  G=0,42 kg / m
  A=1,57 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=2060 mm
 •   I8 4080T
  item codeI8 4080T
  Ix=76,99 cm4
  Iy=20,50 cm4
  Wx=19,24 cm3
  Wy=10,25 cm3
  G=2,58 kg / m
  A=9,54 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 4080TI
  item codeI8 4080TI
  Ix=33,32 cm4
  Iy=10,46 cm4
  Wx=9,56 cm3
  Wy=6,53 cm3
  G=2,61 kg / m
  A=9,64 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 RB200
  item codeI8 RB200
  Ix=361,95 cm4
  Iy=2,94 cm4
  Wx=2,00 cm3
  Wy=33,55 cm3
  G=2,52 kg / m
  A=9,34 cm2
  VPE / PU=1 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 RB320
  item codeI8 RB320
  Ix=1400,80 cm4
  Iy=7,71 cm4
  Wx=4,62 cm3
  Wy=82,85 cm3
  G=4,02 kg / m
  A=14,90 cm2
  VPE / PU=1 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I D30
  item codeI D30
  Ix=1,29 cm4
  Iy=1,29 cm4
  Wx=0,86 cm3
  Wy=0,86 cm3
  G=0,34 kg/m
  A=1,26 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I D30K
  item codeI D30K
  Ix=1,70 cm4
  Iy=1,70 cm4
  Wx=1,13 cm3
  Wy=1,13 cm3
  G=0,52 kg/m
  A=1,95 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 D30K1N
  item codeI8 D30K1N
  Ix=1,20 cm4
  Iy=2,33 cm4
  Wx=0,91 cm3
  Wy=1,55 cm3
  G=0,74 kg / m
  A=2,75 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I D30H
  item codeI D30H
  Ix=3,04 cm4
  Iy=3,04 cm4
  Wx=2,03 cm3
  Wy=2,03 cm3
  G=1,20 kg/m
  A=4,45 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I D32
  item codeI D32
  Ix=1,47 cm4
  Iy=1,47 cm4
  Wx=0,92 cm3
  Wy=0,92 cm3
  G=0,34 kg / m
  A=1,25 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I D50
  item codeI D50
  Ix=8,11 cm4
  Iy=8,12 cm4
  Wx=3,24 cm3
  Wy=3,25 cm3
  G=0,76 kg / m
  A=2,81 cm2
  VPE / PU=9 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I KK3030E
  item codeI KK3030E
  G=0,30 kg / m
  A=1,125 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK30D
  item codeI KK30D
  G=0,24 kg / m
  A=0,90 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK6060
  item codeI KK6060
  G=1,07 kg / m
  A=3,96 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK6060E
  item codeI KK6060E
  G=0,91 kg / m
  A=3,38 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK60D
  item codeI KK60D
  G=0,39 kg / m
  A=1,45 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK4020
  item codeI KK4020
  G=0,26 kg / m
  A=0,96 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK4040
  item codeI KK4040
  G=0,58 kg / m
  A=2,16 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm; 6060 mm
 •   I KK4040E
  item codeI KK4040E
  G=0,46 kg / m
  A=1,70 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK8040
  item codeI KK8040
  G=1,19 kg / m
  A=4,40 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK8040E
  item codeI KK8040E
  G=1,08 kg / m
  A=3,98 cm 2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK4080
  item codeI KK4080
  G=0,91 kg / m
  A=3,38 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm; 6060 mm
 •   I KK4080E
  item codeI KK4080E
  G=0,81 kg / m
  A=3,01 cm 2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK8080
  item codeI KK8080
  G=1,53 kg / m
  A=5,67 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm; 6060 mm
 •   I KK8080E
  item codeI KK8080E
  G=1,40 kg / m
  A=5,18 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I KK40D
  item codeI KK40D
  G=0,31 kg / m
  A=1,13 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm; 6060 mm
 •   I KK80D SL06
  item codeI KK80D SL06
  G=0,55 kg/m
  A=2,04 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 Scharnierprofil-e
  item codeI8 Scharnierprofil-e
  Ix=0,44 cm4
  Iy=3,68 cm4
  Wx=0,41 cm3
  Wy=1,50 cm3
  G=0,68 kg/m
  A=2,52 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Scharnierprofil-z
  item codeI8 Scharnierprofil-z
  Ix=0,20 cm4
  Iy=4,48 cm4
  Wx=0,28 cm3
  Wy=1,71 cm3
  G=0,66 kg/m
  A=2,46 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Scheibeneinfassleiste
  item codeI8 Scheibeneinfassleiste
  G=0,25 kg / m
  A=0,91 cm2
  VPE / PU=12 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 WSL E
  item codeI8 WSL E
  Ix=0,35 cm4
  Iy=0,43 cm4
  Wx=0,31 cm3
  Wy=0,42 cm3
  G=0,36 kg / m
  A=1,32 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 WL
  item codeI8 WL
  G=0,32 kg / m
  A=1,20 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=2060 mm
 •   I8 4040EKP
  item codeI8 4040EKP
  Ix=8,87 cm4
  Iy=10,68 cm4
  Wx=4,32 cm3
  Wy=5,30 cm3
  G=1,74 kg/m
  A=6,45 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 CSP Schiene
  item codeI8 CSP Schiene
  Ix=84,59 cm4
  Iy=16,383 cm4
  Wx=14,33 cm3
  Wy=7,09 cm3
  G=2,92 kg/m
  A=10,83 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 CSP Schlitten
  item codeI8 CSP Schlitten
  Ix=42,48 cm4
  Iy=16,25 cm4
  Wx=7,373 cm3
  Wy=6,75 cm3
  G=2,65 kg/m
  A=9,81 cm2
  VPE / PU=4 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I TP 80
  item codeI TP 80
  G=0,72 kg/m
  A=2,68 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 TP 80
  item codeI8 TP 80
  G=1,08 kg / m
  A=3,99 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I TP 160
  item codeI TP 160
  G=1,26 kg/m
  A=4,67 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I WP 40
  item codeI WP 40
  G=0,54 kg/m
  A=2,03 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I WP 80
  item codeI WP 80
  G=0,54 kg/m
  A=2,03 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I TP 120
  item codeI TP 120
  G=0,99 kg / m
  A=3,67 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 TP 120
  item codeI8 TP 120
  G=1,62 kg / m
  A=5,99 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I WP 120
  item codeI WP 120
  G=0,81 kg / m
  A=3,02 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 4080 SP2K
  item codeI8 4080 SP2K
  Ix=63,31 cm4
  Iy=7,57 cm4
  Wx=15,83 cm3
  Wy=3,60 cm3
  G=2,08 kg / m
  A=7,71 cm2
  VPE / PU=8 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 Abdeckprofil AL60
  item codeI8 Abdeckprofil AL60
  G=0,36 kg / m
  A=1,35 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Verbindungsprofil 40
  item codeI8 Verbindungsprofil 40
  Ix=19,82 cm4
  Iy=5,70 cm4
  Wx=6,95 cm3
  Wy=2,88 cm3
  G=2,40 kg / m
  A=8,90 cm2
  VPE / PU=6 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I8 Abdeckprofil 32 AL
  item codeI8 Abdeckprofil 32 AL
  G=0,11 kg / m
  A=0,39 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I5 Wellenklemmprofil 6
  item codeI5 Wellenklemmprofil 6
  G=0,08 kg / m
  A=0,29 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Wellenklemmprofil 10
  item codeI8 Wellenklemmprofil 10
  G=0,21 kg / m
  A=0,80 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 Wellenklemmprofil 14
  item codeI8 Wellenklemmprofil 14
  G=0,354 kg / m
  A=1,26 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I5 Griffleiste
  item codeI5 Griffleiste
  G=0,77 kg / m
  A=2,84 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
 •   I8 RP01
  item codeI8 RP01
  Ix=5,80 cm4
  Iy=10,38 cm4
  Wx=2,30 cm3
  Wy=5,19 cm3
  G=1,34 kg / m
  A=4,97 cm2
  VPE / PU=20 Stk. / pcs.
  L=6060 mm
 •   I6 Abdeckprofil AI
  item codeI6 Abdeckprofil AI
  G=0,03 kg / m
  A=0,09 cm2
  VPE / PU=25 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 Abdeckprofil Al
  item codeI8 Abdeckprofil Al
  G=0,03 kg / m
  A=0,12 cm2
  VPE / PU=25 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 WL M6
  item codeI8 WL M6
  G=0,32 kg/m
  A=1,20 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 WL M6 KM
  item codeI8 WL M6 KM
  G=0,32 kg/m
  A=1,20 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2048 mm
 •   I8 WL K M5
  item codeI8 WL K M5
  G=0,26 kg/m
  A=0,96 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 NP M8 40
  item codeI8 NP M8 40
  G=0,29 kg/m
  A=1,07 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 NP M8 60
  item codeI8 NP M8 60
  G=0,29 kg/m
  A=1,07 cm2
  VPE / PU=10 Stk. / pcs.
  L=2000 mm
 •   I8 NP
  item codeI8 NP
  Ix=0,06 cm4
  Iy=0,14 cm4
  Wx=0,12 cm3
  Wy=0,18 cm3
  G=0,29 kg/m
  A=1,07 cm2
  VPE / PU=16 Stk. / pcs.
  L=3060 mm
EN AW – AlMgSi=Material designation according to DIN EN 573
Rm=245 N/mm² (Minimum tensile strength Rm)
Rp 0,2=195 N/mm² (Proof stress in direction of pressure)
A5=10 % (Ductile yield)
A10=8 % (Ductile yield)
E=approx. 70.000 N/mm² (Modulus of elasticity)
HB=approx. 75 Brinell hardness
α=23,4 x 10-6 1/K (Longitudinal expansion coefficient)
Toleranzen=DIN EN 12020-2
Eloxal=E6C0
Schichtdicke=10 - 15 μm
Ix=Moment of inertia
Iy=Moment of inertia
Wx=Section modulus
Wy=Section modulus
G=Mass (kg/m)
A=Profile surface
VPE=Packaging Unit
L=Length

质量

ALU TP 有限公
Read more »

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E:  office@alu-tp.com

contact

ALU TP GmbH

Aluminium Technology Profiles

Max-Planck-Straße 3

9100 Voelkermarkt

Austria

  +43 4232 22 44 6 - 0   

  +43 4232 22 44 6 - 50   

E: 

How to find